අප වෙත පැමිණිය යුතු ආකාරය

 • ප්‍රධාන විහාරස්ථානය

  වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමය
  ගෝණගල්දෙනිය පාර
  ගෝණගල්දෙනිය

  දුරකතන අංකය: +94 36 226 7111
  විද්‍යුත් ලිපිනය: info@waharakatemple.lk

 • උප විහාරස්ථානය

  අරිය චින්තාශ්‍රම බොදු සෙනසුන
  ගල්කඩවල
  අනුරාධපුර

  දුරකතන අංකය: +94 77 774 1478
  විද්‍යුත් ලිපිනය: infoap@waharakatemple.lk

ගෝණගල්දෙනිය හංදියේසිට බස්නාගොඩ පාරේ මීටර් 350 ක් පමණ ඉදිරියෙන් දකුණුපස අරිය චින්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානය පිහිටා ඇත.

අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට පණිවුඩයක් එවන්න

පහත ආකෘතිය බාවිතා කරන්න.