පුන්‍ය ගැලරි අංගය

අපගේ පුන්‍ය ගැලරි අංගයෙහි වැඩිදුර තොරතුරු

බක් පුන් පොහෝ දින බුද්ධ පූජාව සහ සැගවුණු බොදු මග කල එලි දකී සදහම් සංයුක්ත තැටි බෙදාදීම

බක් පුන් පොහෝ දින බුද්ධ පූජාව සහ අති උත්තම වහරක අභයරතනාලංකාර මහා තෙරුන් වහන්සේ විසින් දේශිත විශේෂ දේශනා ඇසුරෙන් සකස් කරන ලද සැගවුණු බොදු මග කල එලි දකී සදහම් සංයුක්ත තැටි බෙදාදීම වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේදී පැවැත්වුනා.