පුන්‍ය ගැලරි අංගය

අපගේ පුන්‍ය ගැලරි අංගයෙහි වැඩිදුර තොරතුරු

කුඩා දරුවන් උදෙසා සිදු කරන්නට යෙදුනු ළමා වැඩසටහන

කුඩා කල සිටම දහම ඇසීමට යොමුවෙනවා නම් එය ගොඩාක් වටින කාරණයක් වනවා. කුඩා දරුවා පිරිවෙන් ආශ්‍රිත පරිසරයට හුරු කිරීම ඉපැරණි කාලේ පවා තිබුණු ඉතා වටිනා ගුණ ධර්මයක්. මෑතකදී අපිත් එවැනි කටයුත්තක් ආරම්භ කලා...