වැඩසටහන් අංගය

අපගේ වැඩසටහන් අංගයෙහි වැඩිදුර තොරතුරු

කඨින මහා පිංකම් මාලාව අනුරාධපුර

කඨින මහා පිංකම් මාලාව නොවැම්බර් මස 3 සහ 4 වැනි දිනයන් හී අනුරාධපුර අරිය චින්තාශ්‍රම බොදු සෙනසුනේ දී පැවැත්වේ. ඔබ සැමට බැති සිතින් ආරාධනා...