වැඩසටහන් අංගය

අපගේ වැඩසටහන් අංගයෙහි වැඩිදුර තොරතුරු

මහා ආශිර්වාද පූජාව

සසර ණය ගණුදෙනු ආදියට වන්දි ගෙවී නිදහස් වෙන මහා ආශිර්වාද පූජාව නොවැම්බර් මස 3 වැනි සෙනසුරාදා දින සහ 17 වැනි සෙනසුරාදා දින උදෑසන 8:30 සිට මෙත් ඟලනා පින් බිමේදී...