සංරක්ෂිත පුවත්

විශේෂ දැනුම් දීම

වහරක හිමියන්ගේ නාමය යොදාගනිමින් සහ උන්වහන්සේගේ පින්තුර ෆේස්බුක් ප්‍රොෆයිල් පින්තුරය ලෙස යොදාගනිමින් ඇතැමුන් සිදුකරන නොගැලපෙන ක්‍රියා පිළිබදව කෙරෙන විශේෂ දැනුම් දීම.

වැඩිදුර කියවන්න

සසර ණය ගණුදෙනු වලට වන්දි ගෙවෙන මේ මහා ආශීර්වාද පුජාව

සසර ණය ගණුදෙනු වලට වන්දි ගෙවෙන මහා ආශීර්වාද පුජාවට ඔබටත් සෑම මසකම සතියේ පළමුවන සහ තුන්වන සෙනසුරාදා සහ සම්බන්ධ විය හැක.

වැඩිදුර කියවන්න