සංරක්ෂිත පුවත්

යුගයේ අති උත්තම මහා ධර්ම පරිශීලනය

මේ අපගේ නිවන් මග වඩමින් ලෝක සත්වයන්ගේ නිවන් මගට උපනිස ගෙනදෙමින් මේ උතුම් ත්‍රිපිටකය පරිශීලනය කොට අර්ථ ගැලපිය යුතු කාලයයි..

වැඩිදුර කියවන්න