පුවත් අංගය

අපගේ පුන්‍ය පුවත් අංගයෙහි වැඩිදුර තොරතුරු

සසර ණය ගණුදෙනු වලට වන්දි ගෙවෙන මේ මහා ආශීර්වාද පුජාව

සසර ණය ගණුදෙනු වලට වන්දි ගෙවෙන මහා ආශීර්වාද පුජාවට ඔබටත් සෑම මසකම සතියේ පළමුවන සහ තුන්වන සෙනසුරාදා සහ සම්බන්ධ විය හැක.