සංරක්ෂිත වැඩසටහන්

පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේදී පැවැත්වෙන 2018 පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වැඩිදුර කියවන්න

නව මහා බුදුගුණ බලයෙන් සිදුකෙරෙන මහ රැකවරණය

වාර 1008 ක බුදු ගුණ ජීවම සමග සිදු කෙරෙන මහා පහන් ආලෝක පූජාව මැයි මස 22 වෙනි දින උදෑසන 7.30 ට වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේදී පැවැත්වේ.

වැඩිදුර කියවන්න