සංරක්ෂිත වැඩසටහන්

චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේගේ කොත නිරාවරණ පුණ්‍යමහෝත්සවය

අතහිත දුන් සහ දැක සිත් පහදවා ගත් පමණ නිමුත් සත්මුතු ප‍රපුරට දිව රෑ පිං වැඩෙන මහගු අවස්ථාවක්, දැකසිත් පහදවා ගනිත්වා!

වැඩිදුර කියවන්න