සංරක්ෂිත වැඩසටහන්

පොහොන් පුන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේදී ජූනි 27 වැනි පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වැඩිදුර කියවන්න

වහරක TV සමඟ නිවන් මග සොයන්නට ඔබත් එක්වන්න

පුරා විසි එක් පැයක්, සැම දිනකම සවස 1.00 සිට 4.00 දක්වා, නිවන්මග සොයන්නට ඔබත් එක්වෙන්න...

වැඩිදුර කියවන්න

බුදුගුණ 1008ක ජීවම් බල පිහිටවීම

බුදුගුණ 1008ක ජීවම් බල පිහිටවීම 2018 ජූනි 20 වන දින උදෑසන 7:51 ට වහරක අරිය චින්තාර්ශ්‍රමයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. පහන් දැල්වීම සවස 6:00 ට ආරම්භ වේ.

වැඩිදුර කියවන්න