සංරක්ෂිත වැඩසටහන්

වෙසක් පුන් පෝදා වැඩසටහන් මාලාව

සසර දුකින් මිදෙත්වා, අමා නිවන් දකිත්වා! වෙසක් පුන් පෝදා වැඩසටහන් මාලාව.

වැඩිදුර කියවන්න

නව මහා බුදුගුණ බලයෙන් සිදුකෙරෙන මහ රැකවරණය.

නව මහා බුදුගුණ බලයෙන් සිදුකෙරෙන බුදු ගුණ 1008ක මහ රැකවරණ ජීවම බක් පුර අටවක පොහොය දින පැවැත්වේ.

වැඩිදුර කියවන්න

සෑම මසකම පොදුවේ පැවැත්වෙන වැඩසටහන්

සැඟවුණු බොදු මග යළි විවර කරමින් වහරක අරිය චින්තාශ‍්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ සදහම් වැඩසටහන් පැවැත්වෙන සෑම මසකම පොදුවේ පැවැත්වෙන ධර්ම සාකච්ඡා, භාවනා සහ පූජාවන්

වැඩිදුර කියවන්න