වැඩසටහන්

බිනර පුන් පොහෝ දින වැඩ සටහන් මාලාව

වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ සැප්තැම්බර් 24 වන සඳුදා බිනර පුන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වැඩිදුර කියවන්න

නිකිනි පුන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ අගෝස්තු 25 වන සෙනසුරාදා නිකිනි පුන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වැඩිදුර කියවන්න

චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේගේ කොත නිරාවරණ පුණ්‍යමහෝත්සවය

අතහිත දුන් සහ දැක සිත් පහදවා ගත් පමණ නිමුත් සත්මුතු ප‍රපුරට දිව රෑ පිං වැඩෙන මහගු අවස්ථාවක්, දැකසිත් පහදවා ගනිත්වා!

වැඩිදුර කියවන්න

පොහොන් පුන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේදී ජූනි 27 වැනි පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වැඩිදුර කියවන්න