වැඩසටහන්

වහරක TV සමඟ නිවන් මග සොයන්නට ඔබත් එක්වන්න

පුරා විසි එක් පැයක්, සැම දිනකම සවස 1.00 සිට 4.00 දක්වා, නිවන්මග සොයන්නට ඔබත් එක්වෙන්න...

වැඩිදුර කියවන්න

බුදුගුණ 1008ක ජීවම් බල පිහිටවීම

බුදුගුණ 1008ක ජීවම් බල පිහිටවීම 2018 ජූනි 20 වන දින උදෑසන 7:51 ට වහරක අරිය චින්තාර්ශ්‍රමයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. පහන් දැල්වීම සවස 6:00 ට ආරම්භ වේ.

වැඩිදුර කියවන්න

පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේදී පැවැත්වෙන 2018 පොසොන් පොහෝ දින වැඩසටහන් මාලාව

වැඩිදුර කියවන්න

නව මහා බුදුගුණ බලයෙන් සිදුකෙරෙන මහ රැකවරණය

වාර 1008 ක බුදු ගුණ ජීවම සමග සිදු කෙරෙන මහා පහන් ආලෝක පූජාව මැයි මස 22 වෙනි දින උදෑසන 7.30 ට වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේදී පැවැත්වේ.

වැඩිදුර කියවන්න

වෙසක් පුන් පෝදා වැඩසටහන් මාලාව

සසර දුකින් මිදෙත්වා, අමා නිවන් දකිත්වා! වෙසක් පුන් පෝදා වැඩසටහන් මාලාව.

වැඩිදුර කියවන්න